Устав организации

«Затверджено»

                                                                                Загальними зборами членів

громадської організації

 «Громадський актив Вознесенщини»

                                                                                           Протокол № 1 від числа 9 березня 2014

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ ВОЗНЕСЕНЩИНИ»

 

м. Вознесенськ  2014 р

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Громадський актив Вознесенщини» (далі — Організація) є громадською організацією, що заснована Громадськими активістами.

1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.3. Організація у відповідності з діючим законодавством співпрацює з органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з юридичними і фізичними особами, які можуть сприяти вирішенню завдань Організації.

1.4. Організація набуває  прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Має самостійний баланс, банківські рахунки, печатку, штамп, символіку, бланки. Символіка затверджується  Радою Організації  та реєструється у встановленому законом порядку.

1.5. Організація має право від свого імені укладати договори, набути майнових та немайнових прав і нести обов’язки пов’язані з її діяльністю, виступати позивачем та відповідачем у суді.

1.6. Організація є неприбутковою і не має за мету своєї діяльності отримання прибутку. Діяльність організації використовується для реалізації цілей, що передбачені цим Статутом.

1.7. Організація відповідає по своїх зобов’язаннях всім своїм майном. Організація не відповідає по зобов’язаннях своїх членів, а члени Організації не відповідають  по зобов’язаннях  Організації.

1.8.  Повна назва Організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ ВОЗНЕСЕНЩИНИ»,

скорочена назва Організації: ГО «ГАВ».

1.9. Діяльність Організації, поширюється на всю територію України.

1.10. Юридична адреса Організації та місце знаходження керівних органів Організації: м. Вознесенськ, вул. Синякова 27-А.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Метою організації є громадська діяльність, що спрямована на відстоювання прав людей безпосередньо приймати участь в управлінських діях, шляхом розробки, подання та прийняття необхідних рішень для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, сільськогосподарських та інших інтересів особистості та суспільства.

2.2. Основними завданнями Організації є:

—         задоволення та захист законних політичних прав та інтересів громадян (тобто захист людських прав безпосередньо долучатись до політичної діяльності);

—         задоволення та захист соціальних прав та інтересів;

—         задоволення та захист економічних прав та інтересів;

—         задоволення та захист творчих, вікових, інших прав та інтересів людей;

—         захист людей від втрати прав на землі сільськогосподарського призначення як засобу існування, господарювання і праці на селі;

—         сприяти розвитку сільськогосподарської виробничої, промислової та інших форм господарської кооперації на селі;

—         сприяти розробці та впровадженню нормативно-правових актів, які б вирішували питання безстрокового мораторію на продаж і заставу земель сільськогосподарського призначення, визначення передачі землі сільськогосподарського призначення в оренду як єдиної форми обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на ринку землі;

—         сприяння здійсненню екологічної діяльності та ведення сільськогосподарського виробництва і сприяння покращенню  екологічного стану земель в Україні, на противагу інтенсивного аграрного виробництва, сприяння здійсненню інформаційного забезпечення з цих питань активістами організації у взаємодії з державними структурами та міжнародними і неурядовими громадськими організаціями.

 

2.3. Основні напрямки діяльності Організації:

—         пропагування принципів здорового способу життя, боротьби з пияцтвом та курінням, вимагання поваги до людини, боротьби з приниженням людини безробіттям і з перешкодами до гідного життя і праці серед членів Організації;

—         сприяння створенню подібних Організацій у кожній сільській громаді, пропагування  Програмних завдань і Статуту Організації;

—         сприяння здійсненню інформаційної підтримки сільських Організацій в питаннях соціального і правового захисту її членів;

—         сприяння Організації участі місцевих осередків Організації у розробці офіційної державної аграрної і продовольчої політики України;

—         участь у громадській діяльності, проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування, туристичних походів тощо);

—         внесення пропозицій до органів влади і органів місцевого самоврядування в інтересах Організації;

—         сприяння захисту власників землі від втрати її як засобу існування, господарювання і праці на селі, захист від знищення українського села.

2.4. 3 метою виконання своїх статутних завдань Організація в порядку встановленому чинним законодавством має право:

—  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

—  одержувати від  органів  державної  влади та  органів  місцевого  самоврядування  інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

—  вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;

—  на  добровільних  засадах  засновувати  спілки  (Організації)  тощо,  в  тому  числі  міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

—  підтримувати  прямі  міжнародні  контакти  з  Організаціями  громадян  інших  країн,  укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

—  розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

—  брати участь у розробленні проектів рішень з питань управління,  що  приймаються  органами  виконавчої влади та органами місцевого  самоврядування;

—  делегувати       своїх      представників      до      складу консультативно-дорадчих органів  з питань забезпечення рівних прав та можливостей людей,  що  утворюються  при  органах виконавчої  влади  та  органах місцевого самоврядування;

—  проводити  моніторинг    з    питань    забезпечення    рівних  прав  та  можливостей  людей;

—  засновувати засоби масової інформації;

—  укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

—  одержувати  на  умовах  оренди  або  тимчасового  безкоштовного  користування  будівлі, обладнання,  транспортні  засоби  та  інше  майно,  що  необхідне  для  здійснення  статутних завдань Організації;

—  здійснювати  необхідну  господарську  та  іншу  комерційну  діяльність,  в  тому  числі,  шляхом створення  установ  і  організацій  зі  статусом  юридичної  особи,  заснування  підприємств  у порядку, встановленому законодавством;

—  відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

—  розповсюджувати  інформацію,  пропагувати  свої  цілі  та  ідеї;  публікувати  наукові  та методичні  результати  діяльності  організації;  проводити  інформаційно-роз’яснювальну роботу;

—  проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

—  організовувати  та  проводити  змагання,  турніри  інші  форми  спортивних  заходів,  лекторії, круглі  столи,  семінари,  конференції,  виставки,  консультації  із  залученням  представників громадськості,  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  експертів  з  різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

—  здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

—  здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

—  вступати  у  спілки,  асоціації  та  інші  об’єднання,  що  створюються  на  добровільній  основі  і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

—  обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

—  мати  власну  символіку,  яка  підлягає  державній  реєстрації  у  порядку,  визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

—  створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Членство в Організації є добровільним, фіксованим та індивідуальним.

3.2.  Членом  Організації  може  бути  громадянин/громадянка  України,  іноземний

громадянин/громадянка  та  особа  без  громадянства,  який/яка  перебуває  в  Україні  на  законних підставах та визнає Статут Організації і зобов’язується його виконувати.

3.3.  Прийом  у  члени  Організації  здійснюється  за  письмовою  заявою  кандидата  Правлінням Організації.

3.4.  Облік  членів  Організації  ведеться  Секретаріатом  Організації,  до  якого  подана  заява кандидата у члени Організації.

3.5. Кожний член Організації при вступі до організації отримує членський квиток, зразок якого затверджується Радою Організації.

3.6. Член Організації має право:

—  брати участь в діяльності організації, обирати і бути обраним в керівні органи;

—  вносити пропозиції та зауваження щодо діяльності Організації;

—  отримувати повну інформацію про діяльність Організації;

—  звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

—  добровільно припиняти своє членство у Організації.

3.7. Член Організації зобов’язаний:

—  дотримуватись положень Статуту Організації;

—  виконувати рішення керівних органів Організації;

—  брати посильну активну участь у діяльності Організації та сприяти реалізації її завдань;

—  не допускати дій, що підривають авторитет Організації, завдають їй шкоди або заважають її діяльності;

—  своєчасно  сплачувати  членські  внески,  розмір  та  порядок  стягнення  яких  визначається Положенням про членські внески, яке затверджується Р Організації;

—  у разі припинення членства в Організації здати членський квиток та повернути матеріальні цінності, що знаходяться на балансі Організації і були передані в тимчасове користування.

3.8. Членство в Організації припиняється у випадках:

— виходу із Організації за власним бажанням;

— виключення із Організації.

3.9. Рішення про виключення з членів Організації приймає Рада Організації. Підставою для виключення з членів Організації є:

—  порушення Статуту Організації;

—  вчинки, спрямовані на заподіяння шкоди Організації;

—  діяльність, що суперечить меті і завданням Організації.

3.10. У виняткових випадках Голова Організації має право призупинити членство в Організації будь-якої особи. Таке рішення підлягає затвердженню Рада Організації і може бути оскаржене протягом  місяця  шляхом  подання  заяви  на  ім’я  Голови  Організації,  яка  має  бути  розглянута  на засіданні Ради Організації протягом 10 днів з дня отримання.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 

4.1.  Органами  управління  Організацією  є:  Загальні збори  Організації,  Рада  Організації, Голова Організації.

 

4.2. Загальні збори  Організації

4.2.1.  Найвищим  керівним  органом  Організації  є  Загальні збори  Організації,  яка  приймає  рішення  з  усіх основних питань діяльності Організації, в тому числі скасовує рішення інших органів Організації.

4.2.2.  Загальні збори  Організації  проводяться  не  рідше  ніж  один  раз  на  рік.  Позачергова  Загальні збори  Організації скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації на вимогу Ради, Голови Організації, Голови Контрольно-ревізійної комісії, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Радою скликання позачергової Загальні збори  Організації . Якщо вимога членів Організації про скликання Загальні збори  Організації не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори  Організації.

4.2.3. До виключної компетенції Загальні збори  Організації належить:

—  визначення напрямків діяльності та завдань Організації;

— обрання  Голови  Організації,  Голови  Секретаріату  Організації,  членів  Ради Організації, Контрольно-ревізійної комісії Організації та відкликання зазначених осіб;

—  ухвалення Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;

—  заслуховування  звіту  Голови  Організації  та  Голови  Контрольно-ревізійної  комісії

Організації за поточний період;

—  реалізація права власності на кошти та майно Організації;

—  розгляд внутрішніх питань діяльності Організації;

—  ухвалення  заяв  і  резолюцій  з  питань  поточного  політичного,  культурного,  духовного, економічного життя країни;

—  ухвалення  рішення  про  реорганізацію,  а  також  рішення  про  припинення  діяльності Організації,  а  також    призначення  ліквідаційної  комісії  та  затвердження  ліквідаційного  балансу  у випадку ухвалення зазначеного рішення.

4.2.4. Для підготовки Загальні збори  Організації створюється організаційний комітет. Організаційний комітет формується  органом,  який  ініціював  скликання  Загальні збори  Організації.  Порядок  денний  Загальні збори  Організації визначається оргкомітетом за пропозиціями Ради Організації, Голови Організації, її членів.

4.2.5. Рішення Загальні збори  Організації  вважаються  чинними за умови участі в ній двох третин делегатів із  числа  обраних  згідно  з  Положенням  про  порядок  обрання  делегатів,  яке  затверджує Рада Організації.  З питань внесення змін до Статуту, реорганізації та ліквідації Організації рішення Загальних зборів Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як

три четвертих делегатів. Інші рішення приймаються простою більшістю голосів.

Кожен делегат має один голос. Усі питання вирішуються відкритим або таємним голосуванням за рішенням Загальні збори  Організації.

4.2.6. Загальні збори  Організації приймає «Рішення». Рішення, прийняті Загальні збори  Організації з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації.

 

4.3. Правління Організації

4.3.1.  У  період  між  Загальними  зборами  Організації  діяльністю  Організації  керує  Рада,  яка  формується Загальними зборами  Організації  строком  на  один  рік.  До  складу  Ради  входять  обрані  на  Загальних зборах  Організації  Голова Організації,  Голова  Секретаріату  Організації  та  інші  члени  Ради,  а  також  Міжнародний Секретар  Організації,  Керівник  Навчального  центру  Організації  та  Керівник  Консультаційного центру Організації за посадою.

4.3.2.  Правління  підзвітне  Загальні збори  Організації і  організовує  виконання  її  рішень.

Рада  діє  від  імені  Організації  в  межах,  передбачених  даним  Статутом,  внутрішніми документами та чинним законодавством.

4.3.3. Усі питання, що входять у компетенцію Ради, вирішуються колегіально на засіданнях Ради. Засідання Ради скликається Головою Організації не рідше ніж один раз на місяць і є легітимним  за  присутності  більше  половини  членів  Ради.  Рішення  Ради  приймається простою  більшістю  голосів  від  присутніх  членів  Ради.  У  разі,  якщо  голоси  присутніх  членів Ради при голосуванні розподілилися порівну, вирішальним є голос Голови Організації.

4.3.4.  Рада  проводить  чергові  і  позачергові  засідання.  Чергові  засідання  скликаються Головою  Організації.  Про  час  місце,  та  порядок  денний  зборів  члени  Ради  повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Ради.

4.3.5. До компетенції Ради належить:

—  організація виконання рішень керівних органів Організації та Загальні збори  Організації;

—      скликання Загальні збори  Організації;

—  підготовка  та  подання  рекомендацій  Загальні збори  Організації щодо  визначення  основних напрямків діяльності і завдань Організації, інших пропозицій з питань діяльності Організації;

—  здійснення оперативного керівництва Організацією;

—  затвердження  поточних  планів  діяльності  Організації  та  заходів,  необхідних  для  їх виконання;

—  представництво  Організації  у  відносинах  з  політичними  партіями,  громадськими організаціями, органами державної влади та засобами масової інформації;

—  організація підготовки кадрів Організацією;

—  затвердження бюджету Організації;

—  затвердження внутрішніх нормативних актів Організації (інструкцій, положень тощо);

—  надання права другого підпису фінансових документів;

—  призначення відповідальних за напрямки діяльності членів Ради Організації, а також за реалізацію заходів та проектів Організації;

—  за  поданням  Голови  Секретаріату  Організації  затвердження  складу  Секретаріату Організації,  за  поданням  Голови  Міжнародного  Секретаріату  Організації  затвердження  складу Міжнародного  Секретаріату,  за  поданням  Керівника  Навчального  центру  затвердження  складу Навчального  центру,  за  поданням  Керівника  Консультаційного  центру  затвердження  складу Консультаційного  центру,  за  поданням  інших  членів  Ради  –  склад  відповідних  структурних підрозділів;

—  прийняття рішень щодо прийому в члени Організації та виключення з членів Організації;

—  здійснення господарського управління майном та коштами Організації відповідно до цього статуту та чинного законодавства України;

— вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів  Організації.

 

 

 

4.4. Голова Організації

4.4.1. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном і коштами Організації в межах,  встановлених  даним  Статутом Загальні збори  Організації  та  Ради  і  в  межах  своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

4.4.2.  Голова  Організації  призначається  та відкликається Загальними зборами  Організації і  є  підзвітним Загальні збори  Організації  та  Радою  Організації  і  вправі  відносити  на  розгляд  Загальні збори  Організації та Рада Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

4.4.3. Голова Організації:

—  діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у відносинах з іншими особами;

— між засіданнями Правління Організації здійснює оперативне керівництво Організацією;

—  здійснює оперативне управління майном і коштами Організації;

—  має право першого підпису фінансових документів;

—  відкриває та закриває рахунки в установах банків;

— укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;

—  організовує підготовку засідань Ради Організації та головує на них;

—  звітує на Загальні збори  Організації про результати діяльності за поточний період;

—  вирішує  інші  питання  діяльності  Організації  відповідно  до  мети  і  основних  завдань  її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Конференції Організації.

 

4.5. Секретаріат Організації:

4.5.1. Діяльність Секретаріату Організації регулюється Положенням про Секретаріат Організації, яке затверджується Радою Організації.

4.5.2. Секретаріат Організації:

—  реалізує рішення Ради Організації;

—  веде фінансово-господарську діяльність;

—  організовує діяльність прес-служби Організації;

—  виконує функцію діловодства;

—  визначає порядок обліку членів Організації;

—  інформує про свою діяльність Раду Організації;

—  здійснює інші делеговані Радою Організації повноваження;

— керівництво  Секретаріатом  Організації  здійснює  Голова  Секретаріату  Організації,  який затверджується Загальні збори  Організації за поданням Голови Організації.

 

4.6. Міжнародний Секретаріат Організації

4.6.1.  Діяльність  Міжнародного  Секретаріату  Організації  регулюється  Положенням  про Міжнародний Секретаріат Організації, яке затверджується Радою Організації;

4.6.2.  Міжнародний секретаріат Організації:

—  реалізує рішення Ради Організації;

—  інформує міжнародних партнерів Організації про діяльність Організації;

—  інформує про свою діяльність Ради Організації;

—  здійснює інші делеговані Радою Організації повноваження;

4.6.3.  Керівництво  Міжнародним  Секретаріатом  Організації  здійснює  Міжнародний  Секретар Організації, який затверджується Загальні збори  Організації за поданням Голови Організації.

 

4.7. Навчальний центр Організації

4.7.1  Діяльність  Навчального  центру  регулюється  Положенням  про  Навчальний  центр Організації, яке затверджується Радою Організації;

4.7.2  керівництво  Навчальним  центром  Організації  здійснює  Керівник  Навчального  центру Організації,  який  затверджується  Загальні збори  Організації за  поданням  Голови Організації.

4.7.3  Навчальний центр Організації

—  організовує просвітницькі заходи Організації;

—  реалізує рішення Ради Організації;

—  інформує про свою діяльність Раду Організації;

—  здійснює інші делеговані Радою Організації повноваження.

 

4.8. Консультаційний центр Організації

4.8.1. Діяльність  Консультаційного  центру  регулюється  Положенням  про  Консультаційний центр Організації, яке затверджується Радою Організації;

4.8.2. керівництво  Консультаційним  центром  Організації  здійснює  Керівник  Консультаційного центру Організації, який затверджується Конференцією Організації за поданням Голови Організації.

4.8.3. Консультаційний центр Організації

—  веде консультаційну діяльність та організовує правозахисні заходи;

—  реалізує рішення Ради Організації;

—  інформує про свою діяльність Раді Організації;

—  здійснює інші делеговані Радою Організації повноваження.

 

4.9. Контрольно-ревізійна комісія Організації

4.9.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія (далі — КРК), яка обирається Загальними зборами  Організації та підзвітна лише їй.

4.9.2. Кількісний склад КРК визначається на Загальних зборах  Організації. Голова КРК обирається на засіданні КРК простою більшістю голосів присутніх членів КРК.

4.9.3. КРК має право перевірки діяльності Організації.

4.9.4.  Члени  КРК  мають  право  брати  участь  у  всіх  засіданнях  Ради  Організації  з  правом дорадчого голос.

4.9.5.  Засідання  КРК  відбуваються  не  рідше  ніж  раз  на  рік  для  підготовки  Щорічного  Звіту  КРК.

Щорічний Звіт КРК представляється на Загальні збори  Організації

 

 

 

5. МАЙНО І КОШТИ

5.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності.

5.2.  Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами  Організації  або  державою,  набуте  від  вступних  та  членських  внесків,  пожертвуване громадянами,  підприємствами,  установами  та  організаціями  (спонсорами),  а  також  на  майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом. Кошти та інше майно  Організації  використовуються  для  виконання  статутних  завдань  відповідно  до  закону  та статуту Організації.

5.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної  фінансової  допомоги  чи  добровільних  пожертвувань,  в  тому  числі  внесків  членів Організації,  а  також  придбаних  у  результаті  господарської  та  іншої  комерційної  діяльності створених Організацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

5.4. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

5.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

5.4. Організація має право на придбання у власність та оренду, будинків, приміщень, споруд, транспорту, іншого рухомого та нерухомого майна.

5.4.  Організація  може  мати  своїх  штатних  працівників  для  виконання  організаційних  та технічних завдань.

5.5. Для виконання статутних завдань і цілей Організація має право безпосередньо здійснювати  необхідну  господарську  діяльність без мети отримання прибутку, а також  господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових  установ  і  організацій  із  статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законом.

5.6. Організація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.7.  Організація  несе  відповідальність  за  своїми  зобов’язаннями  усім  належним  їй  на  праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

6.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносить Загальні збори Організації. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

6.2.  Порядок  внесення  змін  і  доповнень  до  статуту  визначається  статутом  та  чинним законодавством України.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.2.Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Порядок та правові наслідки реорганізації визначається відповідно до чинного законодавства.

7.3. Організація може бути ліквідована:

—  за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за нього проголосувало більше 3/4 делегатів присутніх на Загальних зборах Організації;

—  за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

7.4.  Ліквідаційна  комісія  призначається  органом,  який  прийняв  рішення  про  ліквідацію Організації.

Про  початок  ліквідації  організації  і  строки  подання  заяв  про  претензії  до  неї  ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.

7.5.  Ліквідаційна  комісія  оцінює  наявне  майно  Організації,  виявляє  його  кредиторів  та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів Організації третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його до органу, що призначив ліквідаційну комісію.

7.6.  У  разі  ліквідації  Організації  її  активи  не  можуть  перерозподілятись  між  членами Організації,  і  повинні  бути  передані  одній  або  кільком  неприбутковим  організаціям  відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

7.7.  Ліквідація  Організації  вважається  завершеною  з  моменту  внесення  запису  про  це  до державного реєстру.

Один комментарий к “Устав организации”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *